Obowiązek udostępnienia danych komornikowi

Autor: Marcin Soczko — w kategorii Blog — 27 stycznia 2019

27

sty
2019

Administratorzy danych niejednokrotnie stają przed dylematem czy mogą udostępnić dane osobowe przetwarzane w ramach ich zbiorów, narażając się na zarzut przekazania danych osobie nieuprawnionej. Wiąże się z tym również ryzyko skargi podmiotu danych (osoby, której dane dotyczą) do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Aby uniknąć takiej sytuacji, Administratorzy często decydują się na odrzucenie wniosku o udostępnienie danych osobowych. Niestety w takich przypadkach wnioskodawca może złożyć skargę do UODO. Jeżeli taka odmowa jest nieuzasadniona, sankcje mogą być znacznie poważniejsze.

Zatem osoba, która ma za zadanie obsłużyć wniosek o udostępnienie danych osobowych, musi każdorazowo sprawdzić, czy istnieją przesłanki prawne umożliwiające wykonanie tej czynności, czy podmiot wnioskujący jest uprawniony do przetwarzania danych, a w szczególności do żądania o udzielenia informacji, zawierających dane osobowe.

Uprawnienia komornika sądowego

Komornik sądowy jest jednym z funkcjonariuszy publicznych posiadającym takie uprawnienia.

Wcześniej uprawnienia te były zawarte w konkretnym przepisie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Po całkowitej zmianie ustawy (poprzednia ustawa została uchylona i zastąpiona ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych) nie ma już jednego ogólnego przepisu, który kreuje to uprawnienie. Zostało ono natomiast wprowadzone przepisami zmieniającymi nowej ustawy, do szeregu regulacji szczególnych, dotyczących zdefiniowanych w nich podmiotów.

Jednakże pozostał w mocy art. 761 kodeksu postępowania cywilnego, który w § 11 stanowi, że: organ egzekucyjny może żądać od określonych podmiotów informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych.

Dlatego przedstawiciel (kierownik) takiego podmiotu, odpowiedzialny za udzielenie odpowiedzi, musi udostępnić dane osobowe komornikowi pod groźbą grzywny, o ile nie może się uchylić od wykonania żądania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie.

Udostępnianie danych komornikowi - o czym trzeba pamiętać?

1. Komornik musi się zwrócić do administratora danych z pisemnym wnioskiem

Wykluczone jest telefoniczne informowanie o stanie zadłużenia lokatorów i udostępnianie jakichkolwiek innych danych osobowych przez telefon, w sytuacji niemożności zidentyfikowania wnioskodawcy. Każda organizacja powinna przyjąć zasadę, że dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie na pisemny wniosek wysłany pocztą tradycyjną (ewentualnie elektroniczną) lub przekazany osobiście w siedzibie administratora danych.

2. Odpowiedź zawierająca zestaw żądanych informacji powinna być udzielona w terminie wyznaczonym przez komornika

Czyli inaczej, niż w przypadku udostępniania danych osobie, której one dotyczą, kiedy dane trzeba udostępnić w ciągu miesiąca.

W przypadku udostępniania danych komornikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej należy pamiętać o zabezpieczeniu informacji poprzez zaszyfrowanie kanału komunikacji lub pliku z danymi i zabezpieczeniu go nietrywialnym hasłem. Hasło powinno zostać przekazane adresatowi innym kanałem komunikacji np. telefonicznie lub przez sms.

3. Komornik nie jest odbiorcą danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Nie ma zatem obowiązku informowania podmiotów danych o fakcie ich udostępnienia organowi egzekucyjnemu.

Warto zaznaczyć, że dotyczy to udostępniania danych wszystkim funkcjonariuszom i organom administracji publicznej, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dołącz do dyskusji

Podanie adresu e-mail jest związane z moderacją treści komentarza, w szczególności z ewentualnym kontaktem z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ostatecznej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Po opublikowaniu komentarza widoczna jest jedynie jego treść i data publikacji oraz imię autora, reszta danych jest niezwłocznie usuwana. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.


1 + 6 =