Audyt ochrony danych osobowych

Przeprowadzamy audyty ochrony danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych ma na celu weryfikację spełnienia wytycznych rozporządzenia RODO.

 

Podczas audytu eksperci Soczko & Partnerzy wskażą szczegółowo, jakie niezbędne czynności należy podjąć w celu dostosowania organizacji do wymagań przepisów prawa (w szczególności wymagań RODO) oraz w celu zapewnienia właściwej ochrony danych.

 

Ponadto audyt zgodności z RODO pozwala dokonać inwentaryzacji procesów przetwarzania danych osobowych, co przekłada się na lepszą ich ochronę.

 

Audyt ochrony danych osobowych jest punktem wyjścia do zrealizowania obowiązku prowadzenia Rejestru czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 RODO. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności jest obowiązkowe dla administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Kiedy należy przeprowadzić audyt ochrony danych osobowych?

Audyt ochrony danych osobowych dedykowany jest w szczególności dla organizacji, które nie zaprojektowały jeszcze systemu ochrony danych. Uzyskane w trakcie audytu informacje pozwolą wypracować politykę ochrony danych osobowych, zapewniającą zgodność z przepisami prawa przy jednoczesnym zachowaniu spójności z celami biznesowymi organizacji. Audyt zweryfikuje również stosowane w organizacji zabezpieczenia.

 1. Ocena wdrożenia Systemu Ochrony Danych Osobowych

Podczas audytu ochrony danych osobowych zbadamy prawidłowość stosowanych środków bezpieczeństwa (organizacyjnych, fizycznych, technicznych i teleinformatycznych). Sprawdzimy także poprawność realizowania przez pracowników zasad określonych w przyjętej w organizacji polityce ochrony danych osobowych.

 1. Weryfikacja zgodności z przepisami prawa, zwłaszcza po ich zmianach

W Polsce istnieje sto kilkadziesiąt przepisów prawa, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą przetwarzania danych osobowych. Każda zmiana tych przepisów pociąga za sobą konieczność sprawdzenia, czy nowelizacja nie spowodowała potrzeby zmiany procesów, formularzy, zabezpieczeń, regulaminów, bądź innych elementów funkcjonowania organizacji, związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Zmiany w jednostce organizacyjnej

Zmiany zachodzące w jednostce organizacyjnej również mogą wymagać weryfikacji ich wpływu na zgodność z przepisami prawa ochrony danych osobowych. Warto przy tym sprawdzić adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych osobowych. Do takich zmian zaliczamy m.in.:

 • podjęcie współpracy z innym podmiotem, w trakcie której dochodzić będzie do przekazywania danych osobowych;
 • zmianę sposobów przetwarzania danych osobowych;
 • wdrożenie nowych procesów biznesowych;
 • wdrożenie nowej technologii;
 • zmianę siedziby organizacji lub lokalizacji przetwarzania danych osobowych.

Jaki jest zakres audytu ochrony danych osobowych?

 1. Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych;
 2. Analiza sposobów przetwarzania danych;
 3. Identyfikacja środków wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych;
 4. Analiza udziału podmiotów zewnętrznych przy przetwarzaniu danych osobowych;
 5. Sprawdzenie, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania przepisów prawa ochrony danych osobowych;
 6. Weryfikacja istniejących zabezpieczeń danych osobowych;
 7. Analiza zakresu działalności organizacji pod kątem obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD);
 8. Opracowanie raportu z audytu wraz z zaleceniami wskazującymi sposoby usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

Jestem zainteresowany audytem ochrony danych osobowych

Chcę chronić dane osobowe zgodnie z przepisami prawa

Pozostałe usługi

 • Outsourcing funkcji IOD

  Outsourcing Funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) Outsourcing funkcji IOD pozwala organizacjom w prosty i wygodny sposób wywiązać się z obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba zatrudniać dodatkowej osoby ani nakładać

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z normami ISO

  Pomagamy osiągnąć zgodność z normą ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) to zbiór norm i procedur funkcjonujących w organizacji, służący zapewnieniu bezpieczeństwa informacji przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Prawidłowo przygotowany i wdrożony SZBI chroni