Outsourcing funkcji IOD

Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych

Outsourcing funkcji IOD pozwala organizacjom w prosty i wygodny sposób wywiązać się z obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba zatrudniać dodatkowej osoby ani nakładać na jednego z pracowników nowych, wymagających specjalistycznej wiedzy obowiązków. Takie rozwiązanie jest korzystne również pod względem optymalizacji kosztów organizacji. 

Na kim spoczywa obowiązek wyznaczenia IOD?

Obowiązek wyznaczenia IOD spoczywa na organach i podmiotach publicznych (z wyjątkiem sądów i organów wymiaru sprawiedliwości) niezależnie od skali i zakresu przetwarzania danych.

 

Ponadto obowiązek ten spoczywa na podmiotach, które:

 • w ramach swojej głównej działalności regularnie i na dużą skalę monitorują osoby fizyczne,
 • na dużą skalę przetwarzają szczególne kategorie danych osobowych lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.

Jakie są konsekwencje braku Inspektora Ochrony Danych?

W przypadku, gdy organizacja nie wyznaczy IOD, odpowiedzialność za nadzór nad ochroną danych osobowych spoczywa na Administratorze (ADO) – czyli przede wszystkim kierownictwie organizacji. ADO samodzielnie nie musi wykonywać obowiązków związanych z ochroną danych – może skorzystać z naszej usługi konsultanta ds. ochrony danych osobowych.

 

W przypadku niewyznaczenia IOD, gdy jest to obowiązkowe, ADO grożą ogromne administracyjne kary finansowe (do 10 mln EUR lub 2% światowego rocznego obrotu).

Co wchodzi w zakres outsourcingu funkcji IOD?

 1. Odpowiedzialność za wykonywanie zadań IOD określonych w przepisach prawa;
 2. Dostępność dla pracowników organizacji w ustalonym zakresie;
 3. Reagowanie i wsparcie we wszystkie sprawach dotyczących ochrony danych osobowych;
 4. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
 5. Organizowanie szkoleń dla pracowników;
 6. Uczestnictwo w analizie zagrożeń w celu weryfikacji środków zabezpieczających i wsparcie w zarządzaniu ryzykiem ochrony danych;
 7. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania;
 8. Śledzenie zmian w przepisach prawa, mogących mieć wpływ na System Ochrony Danych Osobowych w organizacji;
 9. Realizacja zadań kontrolno-audytowych;
 10. Bieżące udoskonalanie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
 11. Podejmowanie działań w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych;
 12. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dla podmiotów danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 Korzyści outsourcingu IOD:

 • oszczędność czasu i środków finansowych, których wymagałoby zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika (wynagrodzenie, wyposażenie stanowiska, koszty delegacji),
 • brak kosztów związanych z zapewnianiem fachowej wiedzy osoby pełniącej funkcję IOD,
 • pewność bycia na bieżąco z aktualnymi przepisami prawa oraz standardami bezpieczeństwa informacji,
 • świadomość wypełniania obowiązków na najwyższym poziomie,
 • wsparcie specjalistów we wszystkich procesach przetwarzania danych osobowych oraz w zapewnianiu ich właściwej ochrony (wyznaczony IOD jest wspierany przez pozostałych członków zespołu Soczko & Partnerzy),
 • doradztwo w kreowaniu procesów biznesowych zgodnie z literą prawa.

Jestem zainteresowany outsourcingiem funkcji IOD

Chcę wywiązać się z obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Pozostałe usługi

 • Szkolenia

  Uczymy, jak właściwie zarządzać bezpieczeństwem informacji Przeszkolony personel to większe bezpieczeństwo informacji w Twojej firmie Pamiętaj, że nawet najlepsze systemy ochrony informacji są bezradne wobec przypadkowego błędu lub umyślnego działania człowieka. Szkolenia z bezpieczeństwa

 • Analiza ryzyka

  Analizujemy ryzyko dla bezpieczeństwa informacji i uczymy, jak skutecznie nim zarządzać Podczas analizy bezpieczeństwa informacji: Oszacujemy ryzyko utraty bezpieczeństwa informacji i wdrożymy adekwatne środki ochrony. Zlokalizujemy i zidentyfikujemy słabe punkty systemu bezpieczeństwa informacji w Twojej