Outsourcing funkcji IOD

Outsourcing Funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Outsourcing funkcji IOD pozwala organizacjom w prosty i wygodny sposób wywiązać się z obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba zatrudniać dodatkowej osoby ani nakładać na jednego z pracowników nowych, wymagających specjalistycznej wiedzy obowiązków. Outsourcing IOD jest korzystny również pod względem optymalizacji kosztów organizacji. 

Na kim spoczywa obowiązek wyznaczenia IOD?

Obowiązek wyznaczenia IOD spoczywa na organach i podmiotach publicznych (z wyjątkiem sądów i organów wymiaru sprawiedliwości) niezależnie od skali i zakresu przetwarzania danych.

 

Ponadto obowiązek ten spoczywa na podmiotach, które:

 • w ramach swojej głównej działalności regularnie i na dużą skalę monitorują osoby fizyczne,
 • na dużą skalę przetwarzają szczególne kategorie danych osobowych lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.

Jakie są konsekwencje braku Inspektora Ochrony Danych?

W przypadku, gdy organizacja nie wyznaczy IOD, odpowiedzialność za nadzór nad ochroną danych osobowych spoczywa na Administratorze (ADO) – czyli przede wszystkim kierownictwie organizacji. ADO samodzielnie nie musi wykonywać obowiązków związanych z ochroną danych – może skorzystać z naszej usługi konsultanta ds. ochrony danych osobowych.

 

W przypadku niewyznaczenia IOD, gdy jest to obowiązkowe, ADO grożą ogromne administracyjne kary finansowe (do 10 mln EUR lub 2% światowego rocznego obrotu).

Co wchodzi w zakres outsourcingu funkcji IOD?

 1. Odpowiedzialność za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych wykonywanie zadań IOD określonych w przepisach prawa;
 2. Dostępność dla pracowników organizacji w ustalonym zakresie;
 3. Reagowanie i wsparcie we wszystkie sprawach dotyczących ochrony danych osobowych;
 4. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
 5. Organizowanie szkoleń dla pracowników;
 6. Uczestnictwo w analizie zagrożeń w celu weryfikacji środków zabezpieczających i wsparcie w zarządzaniu ryzykiem ochrony danych;
 7. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania;
 8. Śledzenie zmian w przepisach prawa, mogących mieć wpływ na System Ochrony Danych Osobowych w organizacji;
 9. Realizacja zadań kontrolno-audytowych;
 10. Bieżące udoskonalanie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
 11. Podejmowanie działań w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych;
 12. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dla podmiotów danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych - outsourcing jest dla Ciebie, jeżeli:


Jestem zainteresowany outsourcingiem funkcji IOD

Chcę wywiązać się z obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Pozostałe usługi

 • Plany ciągłości działania

  Pomagamy wdrażać plany ciągłości działania Wspieramy naszych klientów przy zarządzaniu ciągłością działania zgodnie z najlepszymi praktykami, w szczególności zapewniając zgodność z normą ISO 22301. Głównym elementem tego aspektu bezpieczeństwa informacji są plany ciągłości działania,

 • Szkolenia

  Szkolenia RODO Przeszkolenie pracowników jest zazwyczaj naturalną konsekwencją wdrożenia w organizacji systemu ochrony danych osobowych. Szkolenia obejmują przepisy o ochronie danych osobowych, oraz wiedzę na temat wewnętrznych procedur przetwarzania danych – wynikających z dokumentacji ochrony