Audyt ochrony danych osobowych

Przeprowadzamy audyty ochrony danych osobowych

Przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych pozwala szczegółowo wskazać, jakie niezbędne czynności należy podjąć w celu dostosowania organizacji do wymagań przepisów prawa ochrony danych osobowych (w szczególności wymagań RODO) oraz w celu zapewnienia właściwej ochrony danych.

 

Ponadto audyt zgodności z RODO pozwala dokonać inwentaryzacji procesów przetwarzania danych osobowych, co przekłada się na lepszą ich ochronę.

Audyt ochrony danych osobowych jest punktem wyjścia do zrealizowania obowiązku prowadzenia Rejestru czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 RODO.

Kiedy należy przeprowadzić audyt?

Audyt ochrony danych osobowych dedykowany jest w szczególności dla organizacji, które nie zaprojektowały jeszcze systemu ochrony danych. Uzyskane w trakcie audytu informacje pozwolą wypracować politykę ochrony danych osobowych, zapewniającą zgodność z przepisami prawa przy jednoczesnym zachowaniu spójności z celami biznesowymi organizacji. Audyt zweryfikuje również stosowane w organizacji zabezpieczenia.

 1. Ocena wdrożenia Systemu Ochrony Danych Osobowych

Podczas audytu ochrony danych osobowych zbadamy prawidłowość stosowanych środków bezpieczeństwa (organizacyjnych, fizycznych, technicznych i teleinformatycznych). Sprawdzimy także poprawność realizowania przez pracowników zasad określonych w przyjętej w organizacji polityce ochrony danych osobowych.

 1. Weryfikacja zgodności z przepisami prawa, zwłaszcza po ich zmianach

W Polsce istnieje sto kilkadziesiąt przepisów prawa, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą przetwarzania danych osobowych. Każda zmiana tych przepisów pociąga za sobą konieczność sprawdzenia, czy nowelizacja nie spowodowała potrzeby zmiany procesów, formularzy, zabezpieczeń, regulaminów, bądź innych elementów funkcjonowania organizacji, związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Zmiany w jednostce organizacyjnej

Zmiany zachodzące w jednostce organizacyjnej również mogą wymagać weryfikacji ich wpływu na zgodność z przepisami prawa ochrony danych osobowych. Warto przy tym sprawdzić adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych osobowych. Do takich zmian zaliczamy m.in.:

 • podjęcie współpracy z innym podmiotem, w trakcie której dochodzić będzie do przekazywania danych osobowych;
 • zmianę sposobów przetwarzania danych osobowych;
 • wdrożenie nowych procesów biznesowych;
 • wdrożenie nowej technologii;
 • zmianę siedziby organizacji lub lokalizacji przetwarzania danych osobowych.

Jaki jest zakres audytu ochrony danych osobowych?

 1. Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych;
 2. Analiza sposobów przetwarzania danych;
 3. Identyfikacja środków wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych;
 4. Analiza udziału podmiotów zewnętrznych przy przetwarzaniu danych osobowych;
 5. Sprawdzenie, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania przepisów prawa ochrony danych osobowych;
 6. Weryfikacja istniejących zabezpieczeń danych osobowych;
 7. Analiza zakresu działalności organizacji pod kątem obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD);
 8. Opracowanie raportu z audytu wraz z zaleceniami wskazującymi sposoby usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

 • Wykaz nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych;
 • Pewność prowadzenia działalności w zgodzie z przepisami prawa;
 • Uniknięcie ryzyka sankcji administracyjnych w przypadku ewentualnej kontroli organu nadzorczego lub kary finansowej;
 • Znaczne zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności karnej;
 • Usprawnienie procesów przetwarzania danych osobowych;
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych oraz przygotowanie organizacji na tego typu zdarzenia;
 • Możliwość marketingowego wykorzystania faktu stworzenia ram przetwarzania i ochrony danych osobowych, zgodnych w wymaganiami prawnymi;
 • Podniesienie świadomości kierownictwa i pracowników firmy w dziedzinie ochrony danych osobowych i prywatności.

Jestem zainteresowany audytem ochrony danych osobowych

Chcę chronić dane osobowe zgodnie z przepisami prawa

Pozostałe usługi

 • Audyt zgodności SZBI z ISO

  Przeprowadzamy audyt zgodności z ISO 27001 Audyt zgodności z ISO 27001 jest narzędziem, które umożliwia potwierdzenie zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO 27001 lub zidentyfikowanie niezgodności. Informacje uzyskane podczas audytu pomogą organizacji

 • Dokumentacja ochrony danych osobowych

  Przygotowujemy dokumentację ochrony danych osobowych Usługa opracowania dokumentacji ochrony danych skierowana jest do organizacji, które chcą:stworzyć efektywnie funkcjonujący system ochrony danych osobowych,spełnić wymagania przepisów prawa,działać zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.Dokumentacja powinna być