Analiza ryzyka

Przeprowadzenie analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych:

  1. Wstępna identyfikacja zagrożeń dla praw i wolności osób, których dane są przetwarzane u Zleceniodawcy;
  2. Przygotowanie arkusza analizy ryzyka;
  3. Przeprowadzenie analizy ryzyka procesów realizowanych w każdej komórce organizacyjnej pod kątem przetwarzania danych osobowych oraz identyfikacja aktywów w nich wykorzystywanych i ryzyk naruszenia praw i wolności osób, a także wskazanie zabezpieczeń wdrożonych i potencjalnych, zmniejszających ryzyko;
  4. Wyliczenie i ocena ryzyk oraz stworzenie listy (mapy) ryzyk;
  5. Przygotowanie propozycji Planu postępowania z ryzykiem.