ODO Alert

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył jedenastą i dwunastą karę za naruszenie przepisów RODO

Pierwsza sprawa dotyczy przetwarzania danych przez firmę East Power z Jeleniej Góry, trudniącą się pośrednictwem pracy na terenie Polski oraz Niemiec. Obywatel Niemiec skierował swoją skargę do niemieckiego organu nadzorczego zarzucając ukaranej spółce przetwarzanie danych w celach marketingowych bez jego zgody. Sprawa została przekazana do polskiego organu nadzorczego, ponieważ siedziba spółki znajduje się w Polsce. UODO jako organ wiodący wezwał spółkę do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

East Power, pomimo otrzymywanych monitów, nie przekazała wymaganych przez organ informacji. Z tego powodu UODO wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie, które zakończył nakładając karę 15 tysięcy złotych za nieudzielenie organowi nadzorczemu dostępu do danych osobowych oraz innych istotnych dla sprawy informacji. Sprawa nie ma jeszcze swego zakończenia – Urząd Ochrony Danych Osobowych nie powiedział ostatniego słowa i nadal będzie badał zasadność przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych przez ukaraną spółkę.

5 tysięcy złotych kary będzie musiał zapłacić natomiast inny administrator danych, który odmówił Prezesowi UODO przekazania informacji na temat wypełnienia obowiązku zawiadomienia o naruszeniu osób, których ono dotyczyło.

Ukaranym podmiotem jest przedsiębiorca, prowadzący niepubliczny żłobek i przedszkole. W czerwcu 2019 r. zgłosił on do UODO incydent bezpieczeństwa, dotyczący około 200 osób. Zgłaszający poinformował urząd o spełnieniu obowiązku z art. 34 RODO, ale mimo monitów ze strony UODO nie wskazał treści zawiadomienia.

W tym miejscu warto podkreślić istotną rolę jaką odgrywa współpraca z organem nadzorczym w czasie postępowań kontrolnych. Wielokrotnie w swoich decyzjach organ przy określaniu wysokości kar uwzględniał ten aspekt. Oto kilka czynników, które z pewnością pozytywnie wpłyną na ocenę współpracy:

  1. terminowość w składaniu wyjaśnień,
  2. dostarczanie wszystkich niezbędnych informacji,

niezwłoczne wdrażanie zaleceń organu i przedstawianie dowodów to potwierdzających.